Welkom Materies Wat kost een advocaat Heet van de naald Contact Bienvenue Welcome Benvenuto Links
ADVOCATENKANTOOR SYLVAIN COLAERT
Huwelijk en echtelijke moeilijkheden
1.U wil Uw huwelijk nog een kans geven Uw partner houdt zich niet aan zijn huwelijksverplichtingen(art 221 BW): bv buitenechtelijke relatie of komt vaak laat thuis zonder uitleg te geven,drinkt overmatig ,houdt zijn loon achter enz. U wil echter Uw partner nog een kans geven dan kan hij opgeroepen worden voor de Vrederechter overeenkomstig art 223 BW,teneinde de moeilijkheden te bespreken,te verzoenen en indien verzoening niet mogelijk is voorlopige dringende maatregelen te horen vastleggen(zoals bv afzonderlijke woonst,hoofdverblijf kinderen,onderhoudsgeld. 2.De breuk is definitief Sedert de de Wet van 12 april 2007  bestaan er 2 soorten echtscheiding : * De echtscheiding met onderlinge toestemming  (E.O.T.) De rechtbank kan het huwelijk ontbinden op verzoek van beide partijen op voorwaarde dat partijen vooraf een overeenkomst hebben gesloten over de verdeling der goederen en gelden , de regeling omtrent de kinderen  en het eventuele onderhoudsgeld na echtscheiding voor de ex-echtgenoot. Gezien een dergelijke overeenkomst wat gelden en goederen betreft in principe  onveranderlijk is  e wat het onderhoudsgeld betreft tss echtgenoten enkel bij een ingrijpende wijzign kan veranderd worden is het van groot belang om U te laten bijstaan door een advocaat. De overeenkomst wordt voorgelegd en gehomologeerd door de rechtbank. U dient uw akkoord met de overeenkomst formeel te bevestigen bij de rechtbank. Indien U reeds zes maanden feitelijk gescheiden leeft dient U dit slechts éénmaal te doen. Is dit niet het geval dient U uw akkoord twee maal te bevestigen met een tussenperiode van minimaal 3 en maximaal 4 maanden. *De echtscheiding op grond van de onherstelbare ontwrichting( E.O.O.) Procedure gesteund op het vermoeden van ontwrichting De procedure verloopt heel eenvoudig. De echtscheiding wordt aangevraagd door het neerleggen van een verzoekschrift De rechter spreekt automatisch de echtscheiding uit * OP DE INLEIDENDE ZITTING - bij 6 maanden feitelijke scheiding(bewezen door getuigschrift van woonst) als beide echtgenoten       gezamenlijk deechtscheiding aanvragen -bij 1 jaar feitelijke scheiding bij een eenzijdig verzoek Is dat niet het geval dan wordt de zaak verwezen naar een zitting zo kort mogelijk nadat wel aan de voorwaarden is voldaan. * OP EEN TWEEDE ZITTING door de rechtbank vastgesteld - onmiddellijk na het bereiken van een termijn van feitelijke scheiding van       * zes maand bij gezamenlijk verzoek       * één jaar bij eenzijdig verzoek - na het herhalen van het verzoek te scheiden (zonder dat de feitelijke scheiding een rol speelt) met een tussenpauze van:       * drie maand bij gezamenlijk verzoek       * één jaar bij eenzijdig verzoek De rechtbank zal zelf bepalen wat de snelste procedure is. Procedure gesteund op de bewezen ontwrichting (zonder wachttijd) Die procedure wordt ingeleid bij dagvaarding en op de inleidende zitting of een latere zitting bewijst U de ontwrichting aan de hand van een getuigenverhoor of van stukken(bv. vaststelling overspel, strafrechterlijke veroordeling  slagen en verwoningen. ) Voor de voorzitter zetelend in kortgeding dienen een aantal dringende ,niet onbelangrijke maatregelen genomen worden : -afzonderlijke woonst -hoofdverblijf kinderen -bezoeksregeling kinderen -onderhoudsgeld kinderen - voorlopige toewijzing bepaalde goederen -onderhoudsgeld echtgenoten na echtscheiding 4.Opvolging maatregelen Tijdens en na de echtscheiding procedure kunnen zich moeilijkheden voordoen betreffende de uivoering van de maatregelen : miskenning bezoekrecht,niet betalen onderhoudsgeld. HET IS VAN BELANG om in dit geval onmiddellijk in te grijpen en niet bij de pakken te blijven zitten.De wet voorziet een waaier van uitvoeringsmaatregelen om alsnog een effectieve uitvoering te kunnen garanderen. WIJ ZORGEN VOOR EEN DILIGENTE EN KORDATE AANPAK die op KORTE TIJD  zal zorgen voor een BEVREDIGEND RESULTAAT