Welkom Materies Wat kost een advocaat Heet van de naald Contact Bienvenue Welcome Benvenuto Links
ADVOCATENKANTOOR SYLVAIN COLAERT
Wat kost een advocaat
Hoeveel kost een advocaat ? Er zijn diverse manieren waarop het ereloon kan worden berekend. Desgewenst kan dit op voorhand met u worden besproken. Er zal in elk geval op één van volgende manieren worden gerekend. 1.Tegen uurloon: u betaalt volgens het geleverde werk, het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de hoogdringendheid Het kantoor zal het aantal uren dat het aan de zaak werkte vermenigvuldigen met het uurtarief. U kunt vragen om op regelmatige tijdstippen op de hoogte te worden gehouden van het aantal gepresteerde uren. Het uurtarief hangt af van de aard van de zaak, urgentie, ... 2.Tegen procentuele tarieven: Bij invordering van facturen of andere bedragen, wordt het ereloon bepaald in functie van de omvang van het geclaimde of het gerecupereerde bedrag of de waarde van de zaak. De richttarieven die gebruikt worden zijn: 15 % op bedragen minder dan 6.200 euro 10 % op bedragen tussen 6.200 en 46.000 euro   8 % op bedragen tussen 46.000 en 124.000 euro   6 % op bedragen tussen 124.000 en 250.000 euro   4 % op bedragen boven de 250.000 euro Evenwel kunnen bij regelmatige terugkerende klanten vaste afspraken worden gemaakt nopens de wijze van begroting van het ereloon, waarbij dan uitgegaan wordt van het principe dat “de kleine zaken met de grote” genomen worden. 3.Tegen forfaitaire tarieven: In sommige gevallen zou het in rekening brengen van een uurloon in wanverhouding zijn met de inzet van de zaak. Voor bepaalde zaken komt u een totaalbedrag overeen met het kantoor. 4.Provisies: Het kantoor is ertoe gehouden om provisionele ereloonstaten te maken. Aldus zult U bij aanvang en gedurende de loop van de behandeling van Uw zaak gevraagd worden om provisies te betalen. Op die manier hoopt zich geen schuld op en blijft U zicht hebben op de kostprijs van de procedure 5.Prodeo Ons kantoor zal uiteraard aan prodeotarrieven werken voor de rechtzoekenden waarvan het inkomen zich bevindt onder bepaalde grenzen. U vindt de inkomensgrenzen hieronder in de tabel (cijfers geldig vanaf 1 september 2013).    Alleenstaand volledige kosteloosheid max. € 942,00 netto/maand gedeeltelijke kosteloosheid tussen € 942,00 en € 1.210,00 netto/maand Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste volledige kosteloosheid max. € 1.210,00 netto/maand (=gezinsinkomen) voorbeeld 1 persoon € 1.373,47 2 personen € 1.536,95 3 personen € 1.700,42 gedeeltelijke kosteloosheid tss € 1.210,00 en € 1.477,00 netto/maand (=gezinsinkomen) voorbeeld 1 persoon € 1.640,47 2 personen € 1.803,95 3 personen € 1.967,42 (+ 15% van € 1.089,82 = € 163,47 pp ten laste)   Rechtzoekende waarvan vermoed wordt dat hij onvermogend is:   degene die bedragen geniet uitgekeerd als leefloon of als maatschappelijke bijstand, op  voorlegging van de geldige beslissing van het betrokken openbaar centrum voor  maatschappelijk welzijn;   degene die bedragen geniet uitgekeerd als gewaarborgd inkomen voor bejaarden, op  voorlegging van het jaarlijks attest van de Rijksdienst voor Pensioenen;   degene die een vervangingsinkomen voor gehandicapten geniet, op voorlegging van de  beslissing van de minister tot wiens bevoegdheid de sociale zekerheid behoort of van de  door hem afgevaardigde ambtenaar;   hij die een kind ten laste heeft dat gewaarborgde kinderbijslag geniet, op voorlegging van het attest van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers;   de huurder van een sociale woning die huur betaalt die overeenkomt met de helft van de  basishuur;   de minderjarige op voorlegging van zijn identiteitskaart of van enig ander document waaruit zijn staat blijkt; Rechtzoekende waarvan vermoed wordt dat hij onvermogend is, behoudens tegenbewijs  (weerlegbaar vermoeden):   de vreemdeling, voor wat betreft de indiening van het verzoek tot machtiging van verblijf, of van een administratief of rechterlijk beroep tegen een beslissing die genomen werd met  toepassing van de wetten betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de  verwijdering van vreemdelingen, op voorlegging van bewijsstukken;   de asielaanvrager of de persoon die verklaart of vraagt om als vluchteling te worden erkend of die een aanvraag indient van het statuut van ontheemde, op voorlegging van  bewijsstukken;   de persoon tijdens de procedure van collectieve schuldenregeling, op voorlegging van de  beschikking van toelaatbaarheid, ongeacht de aard van de procedure;   de persoon geconfronteerd met overmatige schulden met het oog op de inleiding van een procedure van collectieve schuldenregeling en mits een schriftelijk ondertekende verklaring van de overmatige schulden;   de gedetineerde;   de beklaagde bedoeld in de wet betreffende de onmiddellijke verschijning;   de geesteszieke die het voorwerp heeft uitgemaakt van een maatregel voorzien in de wet  van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.
Wat kost een advocaat